Veřejný závazek pečovatelské služby

Poslání:

Poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám, které jsou pro zdravotní  či kombinované postižení odkázány na pomoc druhých osob. Poskytnutím pečovatelských úkonů zajistit jejich pobyt v domácím prostředí a podporovat je při obnovování, udržování, nebo rozvíjení jejich soběstačnosti.Napomáhat jim při zapojování do sociálního a kulturního života a k prožívání běžných sociálních vztahů.

Cíle:

 • Umožnit uživatelům důstojný život v jejich přirozeném prostředí se svými blízkými formou pomoci se zajištěním péče o jejich osobu a domácnost.
 • Poskytovat odbornou pomoc a podporu, podle individuálních potřeb uživatele.
 • Podpořit uživatele v dosažení a udržení co největší míry samostatnosti a soběstačnosti v souladu s jeho možnostmi.
 • Napomáhat uživateli žít co nejdéle způsobem, na který byl zvyklý a umožnit mu kontakt se společenským prostředím.
 • Napomáhat k uspokojování fyzických, sociálních i duchovních potřeb uživatele služby.
 • Udržovat nebo zvyšovat fyzické a psychické schopnosti uživatelů.

Cílová skupina:

Pečovatelská služba je určena pro osoby:

 • dospělé
 • s chronickým onemocněním, tělesným postižením,  seniory.
 • bez rozdílu etnické, národnostní, nebo jiné sociokulturní příslušnosti.
 • bez diagnostikovaného psychiatrického onemocnění, které ohrožuje okolí. 
 • bez infekčního onemocnění.
 • které nejsou zcela soběstačné.
 • které nevyžadují nepřetržitý dohled.
 • nevykazující agresivní chování.

Zásady poskytování sociální služby:

 • Rovnost a partnerství
  • Ke každému uživateli sociální služby je zajištěn rovnocenný přístup. Uživatel sociální služby je pro nás partnerem, jehož názory a rozhodnutí jsou závazné.
 • Aktivita a samostatnost
  • Uživatel je podporován v aktivním a samosatném rozhodování i s nesením důsledků jeho rozhodnutí. Důraz je kladen na zvyšování sebevědomí uživatele.
 • Dobrovolnost
  • Sociální služba a veškeré činnosti z ní vyplývající jsou poskytovány uživateli pouze s jeho informovaným souhlasem.
 • Profesionální přístup a objektivita
  • Uživatelům služby je garantován profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků.
 • Individuální přístup
  • Zajištění individuálního přístupu, uznání a respektování jedinečnosti osobnosti uživatele.
 • Respekt 
  • Uživatel sociální služby není vnímán jako objekt služby, ale jako člověk se všemi lidskými právy, která jsou mu neodvolatelně a nezrušitelně dána Listinou základních práv a svobod.

Základní činnosti:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Pomoc při použití WC. 
 • Pomoc při oblékání a svlékání.
 • Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu, pomoc při přesunu na vozík.
 • Donáška oběda.
 • Pomoc a podpora při přípravě a podávání stravy.
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Zajištění běžného úklidu.
 • Pomoc s údržbou domácnosti.
 • Zajištění praní a žehlení prádla.
 • Zajištění nákupů a pochůzek.
 • Poskytování základního sociálního poradenství.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Časový rozsah:

Pečovatelská služba je poskytována každý kalendářní den od 7.00 do 15.00 hodin a od 17.00 do 19.00 hodin v domácnosti uživatele.

Kontakty:

 • Mgr. Miroslav Špaček, sociální pracovník
 • GSM: +420 733 703 051
 • E-mail: spacek@kamilka.eu

Pečovatelská služba je spolufinancována z účelové dotace na podporu sociálních služeb Pardubického kraje, z rozpočtu Pardubického kraje (program víceleté podpory) a dotace Magistrátu města Pardubic - Programu podpory v sociální oblasti.